سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)  
محقق 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا و سیما  
محقق 
1382/07/01 
 
علمى، پژوهشى 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
1385/07/03 
 
استاد راهنما  
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/04 
 
---